Torrekua-Sestoaldea

(Diputatuen Kontseiluak 2003ko Abenduaren 16ko batzarraldian erabakitakoaren arabera, 2. Areari dagokion behin-betiko onaspena etenda geratzen da).

1.- AREAREN AZALERA 23.720 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA . Lur eremu hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Etxebizitza Isolatuen Etxebizitza Zona (R-4) 23.720 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 24 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 8 etxeb.
 • Dentsitatea 10'12 etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Dauden eraikinak sendotzea.
 • Dauden etxebizitzetarainoko bideak hobetzea eta egokitzea.
 • Egoitzaldea "erremate" garapen txiki batekin -familia bakar eta/edo familia biko etxebizitzarekin egokia- zabaltzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK

 • Plangintza tresna: Azterketa Zehatza.
 • Epea: 8 urte
 • Ekimena: pribatua

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Dauden eraikinak gaur egun duten parametroen arabera (altuera, solairu kopurua, lerrokadurak eta dituzten erabilerak) sendotzea.
 • Antolamendu grafikoak izaera loteslea du.
 • Lerrokadurak: bide nagusira ? 3m
 • Eraikin berriak, profila: SO+BO+EP.
 • Hegalerainoko altuera 5'5m / 8'5m.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Exekuzio Unitate bakarra ezartzen da (2.1 EU).
 • Proposatutako aprobetxamendua:
  • 2.1 EUren aprobetxamendua 22.406m2
  • Guztira eraikitako azalera 4.800 m2
  • Eraikitako azalera SEO (etxebizitzari lotutako etxordea) 1.600 m2
  • Eraikitako azalera BO (etxebizitza) 1.600 m2
  • Eraikitako azalera EP (etxebizitza) 1.600 m2
  • Gutxieneko lurzatiaren azalera 600 m2
  • Lurzatiaren gutxieneko aurrealdea 15 m
  • Batez besteko aprobetxamendua 0?2142 m2t/m2s
  • Exekuzio Epea (T.R.L.S. 26. art.) 8 urte
 • Dauden eraikinak sendotzen dira beren parametroak kontuan hartuta (aprobetxamendua, azalera, bolumena, eraikuntza profila, etab.)

9.- HIRIGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa:
  • Sendotu diren lurzatietara joateko bideak hobetu beharko dira, sarbide berriak jarriz.
  • Eremuaren esparrua guztiz urbanizatuko da, batik bat proposatzen diren espazio libreen zona.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK.

Zonakatze xehatua.

 • Etxebizitza isolatuko etxebizitza lurzatia..15.379 m2
  • Azalera eraikigarria (dagoena) 368 m2
  • Azalera eraikigarria (proposatua) 1.600 m2
  • Azalera ez eraikigarria 13.411 m2
 • Bideen sare, oinezkoentzako bide eta aparkalekuen tokian tokiko sistema 4.977 m2
 • Espazio libreen tokian tokiko sistema 3.364 m2

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.