Kantoikua

1.- AREAREN AZALERA 8.354 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur eremu hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Lurzati Isolatuko Etxebizitza Zona (R-4) 8.354 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 10 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 5 etxeb.
 • Dentsitatea 11?97 etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Dauden eraikinak sendotzea.
 • Esistitzen den eraikin bakoitza, bi etxebizitzetan bihurtzea, ahalbideratzea.
 • Lurzatietarainoko sarbideak hobetzea.
 • Etxebizitza zona ?erremate? garapen txiki batekin -familia bakar eta/edo familia biko etxebizitzarekin egokia- zabaltzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: ez dago inolako plangintza tresnaren menpe.
 1. - ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK.

Zonakatze xehatua.

 • Lurzati isolatuko etxebizitza lurzatia (R-4) 6.862 m2
  • Azalera eraikigarria (dagoena) 960 m2
  • Azalera eraikigarria (proposatua) 190 m2
  • Behe oineko azalera eraikigarria 72 m2
  • Azalera ez eraikigarria 5.850 m2
 • Bidesare, oinezkoentzako bide eta aparkalekuen tokian tokiko sistema 652 m2
 • Espazio libreen tokian tokiko sistema 630 m2

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Dauden eraikinak gaur egun duten parametroen arabera (altuera, solairu kopurua, lerrokadurak eta dituzten erabilerak) sendotzea.
 • Lerrokadurak: 3. orri grafikoan zehazten direnak.
 • Eraikin berriak, profila: ES+BO+EO.
 • Hegalerainoko altuera 6?5 m.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

8.1. Interbentzio esparruak

Jarduketa Asistematiko bakar bat mugatzen da (9.1 J.As.)

8.2.- 9.1 Jarduketa Asistematikoa

 • Azalera guztira 1.144 m2
 • Emandako finka pribatuen azalera 1.144 m2
 • Egoitzaldeko Azalera Eraikigarria 190 m2
 • Eraikitako Azalera 380m2(t)
 • Egoitzaldeko Azalera Ez Eraikigarria 489 m2
 • Espazio Libreen Tokian tokiko Sistema 465m2
 • Jarduketa Sistema Zuzena
 • Jarduketaren Epea (T.R.L.S. 26. art.) 8 urte
 • Lur hiritar finkatuta.

9.- HIRIGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa:
  • Finkatutako lurzatietara joateko sarbideak hobetu eta sarbide berriak egin beharko dira.
  • Lagapen espazio publiko guztiak urbanizatuko dira aipatutako baldintzen arabera.
 • Azpiegiturak:
  • Ur hornidurako eta saneamenduko sareak birjartzea.
  • Birjartzea egiteko energia elektrikoaren, argien eta telefoniaren airezko sare guztiak lurpetik kanalizatzea.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.