Kirolgunea

1.- SEKTOREAREN AZALERA 19.700 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritargarria.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Ekipamenduen Sistema Orokorra (ESO) (E-1) Kirol ekipamendua 9.850 m2
 • Espazio Libreen Sistema Orokorra........................ .......................................................(PSO) 9.850 m2

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK

 • Kirol ekipamendua eta espazio libreak (hiriko parkea) bateragarriak izatea.
 • Kirol, gizarte eta jolas gune bat garatzea.
 • Espazio libreen eremu bat sortzea, Mendebaldeko hegalari saihesbideko hegaletik hurbil dagoenean tratamendu berezia emanez.

5.- PLANGINTZARAKO BALDINTZAK

 • Plangintza tresna: Sistema Orokorrak Garatzeko Plan Berezia
 • Epea: 8 urte
 • Ekimena: udala

6.- ZONEN ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK

 • Egitura definituak eta erabilera orokorreko esleipenak izaera loteslea izango dute.
 • Zonakatze xehatua Sistema Orokorrak Garatzeko Plan Berezian definituko da.
 • Proposatutako antolamenduak ez du izaera loteslerik.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Lerrokadurak Plan Berezian zehaztuko dira. Kasu guztietan errespetatu egin beharko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepide Sailak xedatutako parametroak (erretiroak).

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

8.1.- Interbentzio esparruak: esparru guztiari dagokion Exekuzio Unitate bakar bat mugatzen da.

8.2.- Exekuzio Unitatea:

 • Azalera Guztia 19.700 m2
 • Emandako finka pribatuen azalera 14.780 m2
 • Espazio Libreen Sistema Orokorra (PSO) 9.850 m2
 • Kirol Ekipamenduen Sistema Orokorra (E-1)........ 9.850 m2
 • Jarduketa Sistema: Desjabetzapena.
 • Azaleren eta kasuan kasuko jabeen zerrenda
  • C309014 zk. Elgetako Udala 210 m2
  • C309012 zk. Aranceta Zabala, Jose 2.769 m2
  • C309013 zk. Beiztegi Alzuaran Hilar Hdos. 1.560 m2
  • C309009 zk. Irazabal Aranzabal Jose Antonio 1.810 m2
  • C309010 zk. Elgetako Udala 960 m2
  • C309011 zk. Zuazurbikar Larrañaga Mª 145 m2

6. poligonoa 64. lurzatia Beiztegi Alzuaran Hilar Hdos. 145 m2

6. poligonoa 117. lurzatia Agote Garca Tomas y Larrañaga MªCarmen. 6.588 m2

6. poligonoa 30. lurzatia 570 m2

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK

 • V. Sektoreko esparru guztia urbanizatuko da.
 • Plan Bereziak interbentzioaren fasea edo faseak zehaztuko ditu.
 • Hirigunearen paisaia egokitzea, landa ingurunea aurrez aurre baitu.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.