Artekale

1.- AREAREN AZALERA 10.530 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA . Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Blokeko Etxebizitza Zona (R-2) 10.472 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 58 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 54 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 0 etxeb.
 • Dentsitatea 51?56 etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Etxebizitza Zona Iraunkor bat eratzea, familia anitzeko etxebizitza tipologiarekin eta erdiguneko hiriko mendebaldeko aurrealdea mugatuz.
 • Etxebizitzetara doan sarbide berri bat gauzatzea eta aparkaleku bat eratzea.
 • Eraikina gauzatzean etxebizitzaren beheko solairuan merkataritzarako erabiltzeko azalera egokia lortzea.
 • Babes Ofizialeko, tasatuak edo beste babes publikoko araubidedunak 18 etxebizitza eraikitzea.

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: Barne Erreformarako Plan Berezia (BEPB).
 • Epea: 4 urte dokumentua idazteko.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK.

Zonakatze xehatua.

 • Blokeko etxebizitza lurzatia 2.752 m2
  • Azalera eraikigarria 1.890 m2
  • Soto oineko azalera eraikigarria erabilera publikoko zortasunarekin
  • azaleran (garajeak) 862 m2
 • Bidesare, oinezkoentzako bide eta aparkalekuen tokian tokiko sistema 5.962 m2
 • Espazio libreen tokian tokiko sistema 1.758 m2

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Antolamendu grafikoa ez da loteslea.
 • Lerrokadurak: Barne Erreformarako Plan Berezian (BBPB) xedatuko dira, orri grafikoan zehaztutako beharrezko lerrokadura izan ezik.
 • Profila: EO+BO+III+EO.
 • Hegalerainoko altuera 14m/17m.
 • Lurzatiaren gehieneko aurrealdea...BBPBak zehaztua.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: BEPBak zehaztu behar du.
 • Exekuzio Unitate bakar bat ezarriko da, Sektorearen mugaketarekin bat datorrena.
 • Aprobetxamendua:
  • Exekuzio Unitatearen azalera 10.472 m2
  • Eraikitako azalera guztira 11.257 m2
  • Eraikitako azalera) SO (etxebizitzari lotutako etxordea) 2.752 m2
  • Eraikitako azalera BO (merkataritzako establezimendua) 1.890 m2
  • Eraikitako azalera (III) (etxebizitza) 5.670 m2
  • Eraikitako azalera EO (etxebizitzari lotutako etxordea) 945 m2
  • Batez besteko aprobetxam.. 1?0750 m2(t)/m2 (s)

9.- HIRIGINTZAKO BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa: Urbanizazio Proiektua. Esparrua guztiz urbanizatuko da, batik bat proposatzen diren espazio libreen zona.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.