Iturburu

1.- AREAREN AZALERA 15.015 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA. Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Blokeko Etxebizitza Zona (R-2) 13.990 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 1.025 m2

3.2.- Aprobetxamendua

 • Eremuaren Aprobetxamendu Orokorra 90 etxeb.
 • Dagoen etxebizitza kopurua 1 etxeb.
 • Dentsitatea 64?33 etxeb/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Etxebizitza zona bat garatzea Zabala Hnos. enpresa eta familia anitzeko bloke tipologia duen antzinako zerrategia dauden gunean.
 • GI-2.639 eta GI-2.632 bat egiten duten gunetik lurzati berrietara joateko sarbide bat eratzea.
 • Herri espazio berriak, enparantza berria, jolasteko eremu estali berria eratzea.
 • Ibilgailuen lurpeko aparkaleku bat gauzatzea.
 • Babes ofizialeko, tasatuak edo beste babes publikoko araubidedunak 20 etxebizitza eratzea.

5.- PLANGINTZARAKO BALDINTZAK.

 • Plangintza tresna: Barne Erreformarako Plan Berezia (BEPB).
 • Epea: 4 urte dokumentua idazteko.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDURAKO BALDINTZAK.

Zonakatze xehatua.

 • Blokeko Etxebizitza Zona (R-2)................ 6.420 m2
 • Azalera eraikigarria 2.650 m2
 • Azalera ez eraikigarria 775 m2
 • Azalera eraikigarria PS/SS pribatuan 775 m2
 • Azalera eraikigarria PSn azaleraren erabilera zortasunarekin 2.220 m2
 • Bidesare, oinezkoentzako bide eta aparkalekuen tokian tokiko sistema 6.645 m2
 • Espazio libreen tokian tokiko sistema 300 m2
 • Ekipamenduen tokian tokiko sistema 625 m2

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Antolamendu grafikoa ez da loteslea.
 • Lerrokadurak: Barne Erreformarako Plan Berezian (BEPB) xedatuko dira, orri grafikoan zehaztutako gehieneko lerrokadurak izan ezik.
 • Profila: SO+BO+IV+EO / ES+BO+III+EO.
 • Hegalerainoko altuera...orri grafikoan zehazten da
 • Lurzatiaren gehieneko aurrealdea....BEPBak zehazten du.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: BEPBak zehazten du.
 • Exekuzio Unitate bakar bat ezarriko da eta esparruaren mugaketarekin bat etorriko da.
 • Aprobetxamendua:
  • Exekuzio Unitatearen azalera 3.990 m2
  • Eraikitako azalera guztira 15.345 m2
  • Eraikitako azalera (etxebizitzari lotutako etxordea) 4.870 m2
  • Eraikitako azalera BO (merkataritzako establezimendua) 600 m2
  • Eraikitako azalera BO+III/VI (etxebizitzari lotutako etxordea) 8.550m2
  • Eraikitako azalera BOE (etxebizitzari atxekia) 1.325 m2
  • Batez besteko aprobetxam. 1?097 m2(t)/m2 (s)

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa: Urbanizazio Proiektua. Arearen esparrua guztiz urbanizatuko da, batik bat proposatzen diren espazio libreen zona.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.