Herrigunea

1.- AREAREN AZALERA: 32.630 m2.

2.- HIRIGINTZAKO SAILKAPENA Lur hiritarra.

3.- HIRIGINTZAKO KALIFIKAZIOA

3.1.- Zonakatze Orokorra

 • Antzinako Asentamenduen Etxebizitza Zona (R.1)................................................................18.217 m2
 • Ekipamenduen Sistema Orokorra (ESO) 3.050 m2
  • E-2 (Ekipamendu zibiko-administratiboa) 250 m2
  • E-3 (Ekipamendu erlijiosoa) 934 m2
  • E-4 (Ekipamendu kulturala) 1.080 m2
  • E-5 (Hezkuntz-kultur ekipamendua) 786 m2
 • Espazio Libreen Sistema Orokorra (PSO) 6.810 m2
 • Bidesareen Sistema Orokorra (BSO) 4.553 m2

3.2. Aprobetxamendua

 • Zonaren Aprobetxamendu Orokorra 266 etxeb.
 • Lehendik dagoen etxebizitza kopurua 262 etxeb.
 • Dentsitatea 146'02 viv/Ha

4.- HIRIGINTZAKO HELBURUAK.

 • Elgetako Birgaitze Integratuko Eremua (BIE) birgaitzea Hirigune Historikoko Birgaitze Plan Bereziaren (BPB) bidez.
 • Dauden eraikinak sendotzea eraikin horiek ordezkatzea ekiditeko.
 • Eremua betetzea dauden hutsune urrietan etxebizitza berriak eraikiz; etxebizitza horiek kokatuko diren ingurunera egokitzea eta BPBa betetzea.
 • Eremuan oinezkoentzako bide bat eraikitzea, posible bada bide mistoekin (oinezkoentzako eta ibilgailuentzako).

5.- PLANGINTZAKO BALDINTZAK

 • Plangintza tresna: Birgaitze Plan Berezia idaztea, tramitatzea eta indarrean jartzea (BPB).
 • BPBa aldatzea proposatzen da AASSen dokumentuan aldatzen diren alderdi batzuk jasotzeko.
 • Epea 2 urte.
 • Ekimena: Publikoa.

6.- ZONAREN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Sistema orokorren antolamenduak izaera loteslea du. Gainontzekoa Birgaitze Plan Berezian zehazten da.

7.- LURZATIEN ANTOLAMENDUKO BALDINTZAK

 • Birgaitze Plan Bereziak (BPB) zehaztu duena.
 • Lerrokadurak: 3. orri grafikoan zehaztu direnak.
 • Orri grafikoetan azaltzen diren lerrokadurek eta zona banaketa xehatuak Birgaitze Plan Berezian (BPB) zehazten dena jasotzen dute, azaldutako bi esku hartze esparru berriak salbu, horiek BPBa berriz aldatzea eragingo dute eta.
  • Mendizaletasunaren Museoko Zona. (A.A. 1.1)
  • Xalbador zeharbidea kaleko 1. zk.ko etxebizitza eraikina. (A.A. 1.2)
 • Museoaren eraikinak GI-2632 errepidearen jabego publikoko 3m.ko zona errespetatu beharko du.

8.- JARDUKETAREN BALDINTZAK

 • Jarduketa sistema: BPBan azaltzen direnak eta ezaugarrien koadro honetan proposatzen direnak.

8.1.- Interbentzio esparruak

Bi interbentzio esparru berri mugatzen dira, Jarduketa Isolatu berriak, falta diren hirigintzako esku hartze bakarrak osatzeko asmoz.

8.2.- Jarduketa Isolatua (1.1) Mendizaletasunaren Museoa

 • Azalera guztia 3145 m2
 • Emandako finka pribatuen azalera 1126 m2
 • Ekipamenduaren Sist. Orok. (Eraikigarria) 650 m2
 • Jarduketa Sistema Desjabetzapena
 • Plazo de Ejecución (Art. 26 T.R.L.S.) 4 años
 • Relación de superficie y propietarios afectados
 • Parcela: C405010 Fundación Iturbe 1126m2

8.3.- Actuación Aislada (1.2) Edificio C/ Zeharbidea nº1

 • Superficie total 85 m2
 • Superficie de finca privada aportada 85 m2
 • Sistema local de Red Viaria 85 m2
 • Sistema de Actuación Expropiación
 • Plazo de Ejecución (Art. 26 T.R.L.S.) 6 años
 • Relación de superficie y propietarios afectados
  Parcela: C410054 Comunidad de propietarios
  C/ Zeharbidea nº1 85 m2

9.- CONDICIONES DE URBANIZACIÓN.

 • Urbanización: reurbanización de los espacios públicos con criterios de calidad acordes con la actuación global propuesta.
 • Peatonalización de la c/ Salbador
 • Infraestructuras:
  • Reposición de las redes de saneamiento y abastecimiento de aguas.
  • Reposición mediante canalización subterránea de todas las redes aéreas existentes de energía eléctrica, alumbrado y telefonía, y realización de una nueva red de telecomunicaciones.
 • Gauzatzeko epea (T.R.L.S. 26. art.) 4 urte
 • Azalera eta kasuan kasuko jabeen zerrenda
 • Lurzatia: C405010 Iturbe Fundazioa.. .1126m2

8.3.- Jarduketa Isolatua (1.2) Zeharbidea kaleko 1. zk.ko eraikina

 • Azalera osoa 85 m2
 • Emandako finka pribatuko azalera 85 m2
 • Bide Sareen tokian tokiko sistema 85 m2
 • Jarduketa Sistema Desjabetzapena
 • Jarduketa Sistema (T.R.L.S. 26. art.) 6 urte
 • Azalera eta kasuan kasuko jabeen zerrenda
  Lurzatia: C410054 Jabeen erkidegoa
  Zeharbidea kaleko 1. zk.a 85 m2

9.- HIRIGINTZA BALDINTZAK.

 • Urbanizazioa: herri espazioak berriz urbanizatzea, proposatutako jarduketa orokorraren araberako kalitatezko irizpideak kontuan hartuta.
 • Salbador kalea oinezkoentzako bide egitea.
 • Azpiegiturak:
  • Ur hornidurako eta saneamenduko sareak birjartzea.
  • Birjartzea egiteko energia elektrikoaren, argien eta telefoniaren airezko sare guztiak lurpetik kanalizatzea eta telekomunikabide sare berri bat sortzea.

Planoak

Ezin badituzu planoak ikusi, jaitsi behar duzun programa.