2019. urteko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Zergaren Errolda jendaurrean da

2019-04-23T10:53:00+02:00 2019-04-23T10:53:00+02:00 2019-04-23T10:53:00+02:00

ELGETAKO UDALA

Iragarkia

Udalerri honetako zergadun guztiei jakinarazten zaie 2019. urteko Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Zergaren Errolda jendaurrean dela uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 14.1 artikuluaren arabera. Era berean, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergabilketa Erreglamendua onesten duen apirilaren 9ko 27/1991 Foru Dekretuaren 78. artikuluan galdatzen den borondatezko zergabilketaren epea eta modua adierazten dira. Hori guztia ondoko arau hauen arabera:

Errolda agerian dagoen tokia: Udal honetako Idazkaritzan.

Aztertzeko epea: Iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, hilabete bat.

Desadostasuna adierazteko epea: Hilabetea b) puntuan adierazi den eran zenbatua, birjarpeneko errekurtsoaren bitartez.

Errekurtsoa tarteratzen deneko organoa: Alkatetza.

Erreklamazioak aurkezteko tokia: Udaletxeko Sarrera Erregistroa, bulego ordutegian.

Errekurtsoa tarteratzearen eraginak: Aipatu Foru Arauaren 14.2 artikuluan xedatutakoak.

Ordainketarako epeak: 2019ko maiatzaren 13tik 2019ko ekainaren 27ra. Helbideratuta dauden erreziboak 2019ko ekainaren 7an pasako dira kobratzera.

Ordainketa modua: Helbideratu gabeko ordainagiriak zergadunak adierazitako zerga helbidera bidaliko dira apirila eta maiatzean zehar. Ordainketa entitate laguntzaileen bidez (banku, aurrezki kutxa, dirubilketa bulegoa) egin beharko da, eta horretarako ordainagiria aurkeztu beharko da. Zergadunak ez badu ordainagiria etxean jaso maiatzaren bukaeran, hurrengo bulego honetan eskatu beharko du: Dirubilketa bulegoa, Elgetako udala, Mendizaleen plaza, 1.

Borondatezko kobrantza epealdia amaitu eta zergadunek zorrak ordaindu ez badituzte, zorrak premiamenduzko prozeduraz exijituko dira, eta epe exekutiboko errekarguak, berandutza interesak eta, hala badagokio, kostuak sortuko dira.

Elgeta, 2019ko apirilaren 23a.- Alkatea, Iraitz Lazkano Garitaonandia.